Introduktion till gruppspår

Vill ni gå Barnafrids basprogram i grupp? Med hjälp av diskussionsuppgifter och övningar kan ni tillsammans reflektera över innehållet i basprogrammet.

Information till dig som gruppledare

Nedan beskrivs hur du som gruppledare kan genomföra hela basprogrammet och diskutera innehållet i ert arbetslag. Du kan också gå direkt till diskussionsuppgifterna!

Din roll som gruppledare

Barn som utsatts för våld och andra övergrepp ska få ett tryggt och kunnigt bemötande, var i Sverige de än bor och vem de än träffar. Barnafrids Basprogram syftar till att ge yrkesverksamma och studenter en gemensam kunskapsbas om våld mot barn och traumatisering, baserad på forskning och beprövad erfarenhet.

Själva basprogrammet genomförs individuellt, men i gruppspåret kommer ni få möjlighet att tillsammans reflektera över innehållet med hjälp av övningar och diskussionsuppgifter. Som gruppledare är din uppgift att se till att praktiska saker fungerar, att tidsramar hålls, samt att skapa utrymme för att kunna diskutera och reflektera tillsammans.

Bestäm ert upplägg

Starta med att fundera över hur ni vill lägga upp arbetet och hur mycket tid ni har till ert förfogande. Till varje kapitel i basprogrammet finns det i gruppspåret ett avsnitt med övningar och reflektionsuppgifter. Innan ni tar er an uppgifterna i respektive kapitel ska deltagarna ha läst igenom kapitlet.

Ni kan välja att genomföra ett gruppavsnitt åt gången eller flera på rad, beroende på hur mycket tid ni har till ert förfogande. Vid en arbetsplatsträff kan det till exempel vara lagom att gå igenom ett gruppavsnitt, medan ni hinner flera om ni har en hel dag till förfogande.

Gå igenom kursen i hel- eller halvdagspass

Detta upplägg passar dig som vill hålla längre utbildningstillfällen där ni i gruppen tillsammans går igenom flera eller alla kapitel i basprogrammet och tillhörande övningar och diskussionsuppgifter. Detta tar en arbetsdag att genomföra, men vi rekommenderar att dela upp utbildningstillfället vid två tillfällen, så att ni i gruppen får tillräcklig tid att ta till er och reflektera över innehållet.

Tidsåtgång

Att under lång tid läsa och diskutera frågor kan ibland vara utmanande, särskilt om det rör känsliga frågor som barns våldsutsatthet. Det är därför viktigt att det ges tillräckligt med tid för att läsa och diskutera, men ni bör också planera in bensträckare, fikapauser och längre pauser t.ex. för lunch.

Hur lång tid ni behöver för att gå igenom varje kapitel med tillhörande gruppavsnitt beror på hur snabbt deltagarna läser innehållet och hur mycket tid ni kan avsätta för diskussioner. Vi rekommenderar att du planerar att ett halvdagspass tar ungefär 4-5 timmar inklusive pauser. Genomläsning av ett kapitel tar ca 30 minuter och räkna med att den efterföljande diskussionen tar minst lika lång tid.

Förslag på upplägg

Planera gärna att under det första halvdagspasset gå igenom kapitel 1-4, som ger en introduktion och övergripande bild av olika former av våld mot barn.

Under det andra halvdagspasset kan ni därefter fokusera på våld mot barn i andra kontexter. Dessa kapitel behandlar barn på flykt och hedersrelaterat våld och förtryck samt övergripande hur ni på bästa sätt kan bemöta, upptäcka, utreda, bedöma och hjälpa våldsutsatta barn.

Praktiska förberedelser

Innan utbildningstillfället behöver du läsa igenom de kapitel som ni kommer att gå igenom under utbildningspasset. Eftersom samtliga gruppdeltagare ska läsa igenom kapitlen individuellt under passet, måste du se till att alla har tillgång till en dator/iPad/mobiltelefon och laddare, kontrollera även att det finns tillräckligt med eluttag i rummet där ni ska vara. Då kursen innehåller filmer, bör alla gruppdeltagare ta med sig hörlurar som de kan använda under den individuella genomläsningen.

En-timmespass: ett kapitel i taget tillsammans

Detta upplägg passar er som vill läsa ett kapitel i taget och göra tillhörande diskussionsuppgifter under ett 1-timmes pass. Vi rekommenderar att du som gruppledare räknar in lite längre tid för det första och sista gruppasset, då det utöver kapitlet tillkommer introduktion, instruktioner och inledande reflektionsövningar respektive avslutande reflektioner.

Tidsåtgång

Hur lång tid ni behöver för att gå igenom ett kapitel med tillhörande gruppavsnitt beror på hur snabbt deltagarna läser innehållet och hur mycket tid ni kan avsätta för diskussioner. Genomläsning av ett kapitel tar ca 30 minuter och räkna med att den efterföljande diskussionen tar minst lika lång tid.

Praktiska förberedelser

Innan utbildningstillfället behöver du läsa igenom de kapitel som som ni kommer att gå igenom under halvdagspasset. Eftersom samtliga gruppdeltagare ska läsa igenom kapitlen individuellt under passet, måste du se till att alla har tillgång till en dator/iPad/mobiltelefon och laddare, kontrollera även att det finns tillräckligt med eluttag i rummet där ni ska vara. Då kursen innehåller filmer, bör alla gruppdeltagare ha med sig hörlurar som de kan använda sig av under den individuella genomläsningen.

I egen takt: läs individuellt och diskutera tillsammans

Detta upplägg passar er som har mindre tid till förfogande. Ni kan då välja att individuellt läsa igenom kapitlen i basprogrammet, och därefter återsamlas för att reflektera och diskutera innehållet tillsammans.

Tidsåtgång

Vi rekommenderar att du som gruppledare planerar in minst en halvtimme för diskussion av varje kapitel.

Praktiska förberedelser

Innan utbildningstillfället ska du själv ha läst igenom det kapitel som ni kommer att gå igenom under gruppasset. Varje gruppdeltagare ska innan gruppasset ha läst igenom det kapitel som ni ska diskutera. Diskutera ett kapitel i taget även om gruppdeltagarna har läst fler kapitel innan er gemensamma diskussion.

Att hålla i gruppspår på distans

I dessa tider kan det vara svårt att samla en grupp fysiskt för reflektioner och diskussioner. Det är dock fullt möjligt att genomföra gruppspåret på distans, det kräver bara en anpassad planering.

Använd ett videokonferensprogram som de flesta är vana vid

Tekniken är oftast det största hindret när man ska samarbeta på distans. Det är därför alltid det bästa alternativet att använda det videokonferensprogram som de flesta deltagarna är vana vid. Om gruppen inte har ett gemensamt program att använda, kan du använda gratis onlinetjänster som t.ex. meet.google.com eller meet.jit.si, där kan du skapa videokonferensrum som är nåbara via en länk.

Testa alltid tekniken

Att gruppdeltagare inte kommer in på grund av brandväggar på deras arbetsplats, eller att ljudet inte funkar tar onödig tid och energi från gruppdiskussionerna. Försök därför att göra ett test av tekniken innan ditt första gruppass, där gruppdeltagarna helt enkelt får prova att logga in och testa ljudet. Detta kan göras dagar innan (rekommenderas) eller att du planerar in extra tid för teknikstrul på det första grupptillfället.

Du bör även själv testa att du kan dela skärm för att visa diskussionsfrågor och videos.

Ha en plan B

Även om man testar i förväg kan det hända att tekniken strular, försök alltid att ha en plan B i så fall. Ett exempel är att ha deltagarnas telefonnummer tillgängliga så att om de t.ex. har anslutningsproblem kan ringa in och höras genom din högtalare.

Håll mötesetiketten

För ett lyckat videomöte är det bra att sätta upp några grundregler, som att ha kameran påslagen, stänga av notifikationer på sin dator, be om ordet i chatten och vara mutad när man inte pratar. Det kan vara bra att i början av första mötet låta deltagarna prova att muta och unmuta sig själva så att de känner sig trygga i hur det fungerar, de flesta videokonferensprogram ger dig som administratör ofta möjligheten att stänga av ljudet från en annan deltagare.

Ha hörlurar, laddarsladd och fika redo

För att undvika eko är det att rekommendera att samtliga deltagare använder sig av hörlurar. För att undvika spring, informera deltagarna att de ska ha laddarsladd och energipåfyllning som kaffe och fika redo innan mötet börjar.

Genomförande, förbered dig och deltagarna

För att genomföra diskussionerna behöver du en dator med internetuppkoppling och gärna en extern tv eller projektor som ni kan se filmerna på. När ni diskuterar och gör övningar är det bra med en whiteboardtavla eller liknande för sammanfattningar, och papper och penna till deltagarna.

Innan ni startar, se över hur du kan och vill möblera lokalen ni ska vara i. Om du vill underlätta för diskussioner kan du till exempel möblera i ”öar”, det vill säga göra mindre grupper av bord och stolar som sprids i rummet.

Tid för diskussion

Diskussioner och reflektionsövningar är en viktig del av gruppspåret. Detta för att få en förståelse för problematiken och i förlängningen kunna ge ett gott bemötande och adekvat stöd till våldsutsatta barn och deras anhöriga. Genom diskussioner kan dessutom den teoretiska kunskapen kopplas till praktik och reflektioner kring hur det ser ut i just er verksamhet. Du behöver därför planera lektionspassen så att det finns tid för samtal och reflektioner.

Gå till gruppspåret

gruppspårssidan finns alla uppgifter och diskussionsövningar som ni i gruppen ska gå igenom. Det är alltså den sidan som du ska visa för gruppen. Titta gärna igenom diskussionsuppgifterna innan ni träffas, så att du är väl förberedd. När ni är samlade i gruppen för första gången, börja med att titta på introduktionsfilmen tillsammans innan ni fortsätter med genomläsning och/eller uppgifter.

För vi ska kunna vidareutveckla utbildningens innehåll och det pedagogiska upplägget är vi tacksamma för din feedback. Vi skickar därför en utvärderingsenkät till alla via e-post efter avslutad utbildning. Vi uppskattar om du uppmanar deltagarna att fylla i denna.

Gå till gruppspåret och diskussionsuppgifterna!